Skargi i wnioski

 

 

SKARGI I WNIOSKI

 

 

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:

 

· art. 41a – 41e ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. t.j.2019, poz. 52);

 

· rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dn. 16 maja 2012r., poz. 524).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Okręgowego w Koninie jest Prezes tego Sądu.

 

Skargi i wnioski dotyczące działalności podległych Sądów Rejonowych w Koninie, Kole, Słupcy i Turku rozpatrują Prezesi tych sądów.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego działającego w okręgu Sądu Okręgowego w Koninie jest Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, a działalności Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie – Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

 

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku,
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek.

 

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków:

 

1. Skargi i wnioski składa się:

 

w formie pisemnej:

 

· kierując je na adres:

 

Prezes Sądu Okręgowego

 

ul. Energetyka 5, 62-510 Konin

 

· składając osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Koninie,

 

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: boi@konin.so.gov.pl,

 

w formie ustnej:

 

· do protokołu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Koninie

 

poniedziałek w godz. 8:00 - 18:00

wtorek - piątek w godz. od 7:30 do 15:30.

 

2. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty ich wpływu.

 

3. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania.

 

4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy, pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

 

 

Bez rozpatrzenia pozostawia się skargi/wnioski:

 

1. W zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli;

 

2. Zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe;

 

3. Nie zawierające danych personalnych wnoszącego skargę/wniosek.

 

O przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia, skarżący lub wnioskodawca zostaje powiadomiony (z wyjątkiem pkt. 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2012-06-22
Publikacja w dniu:
2012-06-22
Opis zmiany:
b/d