Rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

 

Rejestry, ewidencje prowadzone są w oparciu o:

 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 2003, Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316)

W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria
 • wykazy
 • kontrolki
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze

Urządzenia ewidencyjne prowadzi się według ustalonych wzorów. Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia, układu i przechowywania akt.

 

Dane zawarte w rejestrach: repertoriach, wykazach, kontrolkach i innych urządzeniach ewidencyjnych udostępniane są uczestnikom postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

 

Dostęp do akt spraw, uregulowany jest w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999 r. ( Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.).

 

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości. (Dz.U.Min.Spraw. z 1985r. nr 8 poz. 55)
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2011.123.698 j.t.)
 • rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz 1375)
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 22).


Sąd Okręgowy w Koninie prowadzi własne archiwum, w którym przechowuje akta spraw zakończonych.

 

Rejestr zmian dla: Rejestry, ewidencje i archiwa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-02-03
Publikacja w dniu:
2011-02-03
Opis zmiany:
b/d