Prezes Sądu

 Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie:

SSO Waldemar Cytrowski

tel. 63 242-38-16

fax 63 242-65-69

Zakres działania Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie

 1. Kieruje Sądem i reprezentuje Sąd na zewnątrz.
 2. Przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu, Kolegium Sądu Okręgowego.
 3. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów rejonowych w okręgu.  
 4. Współpracuje z Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego.
 5. Wykonuje wszelkie czynności i zadania w stosunku do sędziów Sądu Okręgowego w Koninie i sędziów rejonowych okręgu konińskiego przekazane do kompetencji w ustawie z dnia 27 lipca 200lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych aktach prawnych, z wyłączeniem spraw przekazanych do kompetencji Wiceprezesa Sądu.
 6. Wykonuje czynności kadrowe w stosunku do kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego i kuratorów zawodowych okręgu konińskiego przekazane do kompetencji w ustawie z dnia 27 lipca 200lr. o kuratorach sądowych.
 7. Wykonuje czynności kadrowe w stosunku do kierownika zespołu i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Koninie  przekazane do kompetencji przepisami prawnymi.
 8. Wykonuje zadania pracodawcy w stosunku do asystentów sędziego zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Koninie.
 9. Współpracuje z Dyrektorem Sądu w związku z przypisanymi Dyrektorowi zadaniami w zakresie prawa pracy, finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego.
 10. Sprawuje nadzór nad pracą Rzecznika Prasowego.
 11. Sprawuje nadzór nad pracą Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 12. Sprawuje nadzór nad pracą Inspektora ds. Obronnych i Kancelarii Tajnej.
 13. Sprawuje nadzór w zakresie zadań związanych z zapewnieniem i przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 14. Sprawuje nadzór w zakresie zadań związanych z przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa Sądu stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 15. W przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa wykonuje określone zadania obronne wynikające z  planu operacyjnego funkcjonowania Sądu Okręgowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny.
 16. Sprawuje nadzór nad czynnościami sędziego wizytatora ds. karnych oraz wizytatora ds. cywilnych w zakresie spraw wieczystoksięgowych.
 17. Sprawuje nadzór nad postępowaniami w sprawach karnych, wieczystoksięgowych.
 18. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw karnych, wieczystoksięgowych.
 19. Sprawuje nadzór nad realizacją należności sądowych w okręgu.
 20. Załatwia sprawy karne z obrotu prawnego z zagranicą.
 21. Sprawuje nadzór nad działalnością komorników sądowych w zakresie przewidzianym  w art. 64 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.
 22. Sprawuje nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Witkowie, w trybie § 100 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
 23. Dokonuje analizy orzecznictwa oraz materiałów statystycznych, dotyczących sądownictwa powszechnego.
 24. Prowadzi listę biegłych sądowych, wydaje decyzje w przedmiocie ustanowienia i zwolnienia z funkcji biegłego sądowego; powołuje biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz prowadzi ich listę.
 25. Prowadzi wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich oraz w sprawach karnych.
 26. Zastępuje Wiceprezesa Sądu.
 27. Wykonuje inne czynności przewidziane w przepisach szczególnych.

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-09-07
Publikacja w dniu:
2016-09-08
Opis zmiany:
zakres czynności z dn.7.9.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-04-06
Publikacja w dniu:
2016-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja zakresu działania Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie