Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Koninie

SSO Waldemar Cytrowski

tel. 63 242-38-16

fax 63 242-65-69

Zakres działania Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie

 1. Kieruje Sądem i reprezentuje Sąd na zewnątrz.
 2. Przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu, Kolegium Sądu Okręgowego.
 3. Sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądów rejonowych w okręgu.                      
 4. Wykonuje wszelkie czynności i zadania w stosunku do sędziów Sądu Okręgowego w Koninie i sędziów rejonowych okręgu konińskiego przekazane do kompetencji w ustawie z dnia 27 lipca 200lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych aktach prawnych, z wyłączeniem spraw przekazanych do kompetencji Wiceprezesa Sądu.
 5. Wykonuje czynności kadrowe w stosunku do kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego i kuratorów zawodowych okręgu konińskiego przekazane do kompetencji w ustawie z dnia 27 lipca 200lr.  o  kuratorach sądowych.
 6. Wykonuje czynności kadrowe w stosunku do kierownika zespołu i specjalistów Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Koninie przekazane do kompetencji przepisami prawnymi.
 7. Wykonuje zadania pracodawcy w stosunku do asystentów sędziego zatrudnionych w Sądzie Okręgowym w Koninie.
 8. Sprawuje nadzór nad pracą Rzecznika Prasowego.
 9. Sprawuje nadzór nad pracą Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
 10. Sprawuje nadzór nad pracą Inspektora ds. Obronnych i Kancelarii Tajnej.
 11. Sprawuje nadzór w zakresie zadań związanych z zapewnieniem i przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 12. Sprawuje nadzór w zakresie zadań związanych z przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa Sądu stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 13. W przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa wykonuje określone zadania obronne wynikające z planu operacyjnego funkcjonowania Sądu Okręgowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny.
 14. Sprawuje nadzór nad czynnościami sędziego wizytatora ds. karnych oraz wizytatora ds. cywilnych w zakresie spraw wieczystoksięgowych.
 15. Sprawuje nadzór nad postępowaniami w sprawach karnych, wieczystoksięgowych.
 16. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw karnych, wieczystoksięgowych.
 17. Sprawuje nadzór nad realizacją należności sądowych w okręgu.
 18. Sprawuje nadzór nad działalnością komorników sądowych w zakresie przewidzianym  w art. 167 i 181 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.
 19. Sprawuje nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Witkowie, w trybie § 100 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.
 20. Dokonuje analizy orzecznictwa oraz materiałów statystycznych, dotyczących sądownictwa powszechnego.
 21. Prowadzi listę biegłych sądowych, wydaje decyzje w przedmiocie ustanowienia  i zwolnienia z funkcji biegłego sądowego; powołuje biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz prowadzi ich listę.
 22. Zastępuje Wiceprezesa Sądu.
 23. Wykonuje inne czynności przewidziane w przepisach szczególnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-03-01
Publikacja w dniu:
2019-03-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-09-07
Publikacja w dniu:
2016-09-08
Opis zmiany:
zakres czynności z dn.7.9.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-04-06
Publikacja w dniu:
2016-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja zakresu działania Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie