Elektroniczna Skrzynka Podawcza


W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako właściwy do spraw informatyzacji, stworzył platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której mają być umieszczone Elektroniczne Skrzynki Podawcze instytucji publicznych.

Z platformy ePUAP może korzystać każdy obywatel posiadający dostęp do Internetu oraz konieczne jest konto użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne.


Aby przesłać dokumenty drogą elektroniczną obywatel musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.


Sąd Okręgowy w Koninie przyjmuje od 1 maja 2008 roku dokumenty elektroniczne poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, posługując się wystandaryzowanymi formularzami, udostępnionymi w Centralnym Repozytorium Dokumentów prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możliwość przesłania określonych pism i wniosków jest związana z aktualnym stanem prawnym w Polsce. Uwaga - patrz komunikat

 

Skrzynka podawcza na platformie ePUAP przyjmuje dokumenty, następnie tworzy i odsyła do adresata Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

Formaty danych przekazywanych dokumentów są określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 11 października 2005 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

Do czasu uruchomienia określonej funkcjonalności Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie będą przyjmowane dokumenty elektroniczne dostarczane do Sądu na nośnikach danych.

 

Komunikat:

Informuje się, że pisma procesowe nie mogą być wnoszone do sądu drogą elektroniczną, a w szczególności e-mailem.

 

Rejestr zmian dla: Elektroniczna Skrzynka Podawcza