Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw reguluje:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
  • instrukcja kancelaryjna Sądu Okręgowego w Koninie

Pisma i przesyłki wpływające do sądu przyjmowane są za pośrednictwem Biura Podawczego, które mieści się przy wejściu głównym.
Każde pismo kierowane do sądu stempluje się pieczęcią wpływu i odnotowuje w Dzienniku Korespondencyjnym. Pisma te kierownik sekretariatu przedstawia Przewodniczącemu Wydziału, który wydaje zarządzenie, co do sposobu ich załatwienia.
Korespondencja adresowana imiennie do Prezesa Sądu Okręgowego oraz z zakresu administracji i nadzoru kierowana jest do Prezesa Sądu, który dokonuje dekretacji pisma do właściwych oddziałów lub komórek sądu.
Każde pismo wszczynające postępowanie sądowe zostaje oznaczone sygnaturą sprawy (wydział - liczba rzymska stanowiąca numer wydziału; rodzaj sprawy - symbol; numer kolejny, pod którym sprawa została wpisana do repertorium oraz dwie ostatnie cyfry bieżącego roku) i zakładane są akta sprawy.
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału sprawy przydzielane są poszczególnym sędziom. Sędzia wyznacza terminy rozpraw, wydaje zarządzenia, kontroluje terminowe i należyte wykonywanie zarządzeń przez sekretariat oraz monitoruje bieg sprawy, a także informuje uczestników postępowania o ich prawach i obowiązkach procesowych.
Pisma procesowe nadsyłane w toku sprawy dołącza się do akt według kolejności wpływu. Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru po wpłynięciu do sądu bezzwłocznie załącza się do akt sprawy.
Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje ich okres przechowywania w archiwum.

Biuro podawcze:

Elwira Świecka tel. 63 242-30-22 wew. 110

Rejestr zmian dla: Przyjmowanie i załatwianie spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2012-06-22
Publikacja w dniu:
2012-06-22
Opis zmiany:
b/d