Zakład Poprawczy w Witkowie

Zakład Poprawczy w Witkowie
ul. Park Kościuszki 9
62–230 WITKOWO
http://www.zpwitkowo.pl/


Telefon   +48 61 4778244  
Fax       +48 61 4778247

 

Status prawny

Zakład Poprawczy w Witkowie jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Swoją działalność prowadzi na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów (Dz.Urz.M.S.2004.6.20).

Organizacja jednostki

1. Zakład Poprawczy organizacyjnie działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 07 września 1991r. – o systemie oświaty (Dz.U. 2004.256.2572 j.t.).
 • Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.).
 • Ustawy z dnia 26 października 1982r. – o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2014.382 j.t.).
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2004r. – w sprawie organizacji roku w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz.U.2004.188.1947).
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. – w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2014.1054 j.t.).
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2001r. – w sprawie szczegółowych zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z posług religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1157).
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012r. – w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w zakładach karnych, poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz.U.2012.1238).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003.6.69).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013r. - w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej (Dz.U. 2013.638).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 września 2001r. – w sprawie zakresu i trybu współdziałania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policją w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa tych placówek (Dz. U. z 2001 r.  Nr 112 poz 1205).

2. Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką resocjalizacyjno-rewalidacyjną przeznaczoną dla nieletnich upośledzonych umysłowo.
3. Zakład sprawuje opiekę nad wychowankami cały rok.
4. Organem prowadzącym zakład jest Minister Sprawiedliwości.
5. Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad zakładem poprzez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie.
6. Nadzór nad legalnością pobytu nieletnich w zakładzie sprawuje sędzia Sądu Rejonowego w Koninie.
7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o:

 • Regulamin Zakładu,
 • Statuty Szkół,
 • Roczny i Perspektywiczny Plan Rozwoju Zakładu,
 • Arkusz Organizacji Pracy Zakładu.

Przedmiot działania i kompetencje

Zakład przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez:

a) zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą
b) przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej
c) udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska
d) współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.


Organy i osoby sprawujące w Zakładzie funkcje kierownicze i ich kompetencje

1. Organami Zakładu są:

a) Dyrektor Zakładu Poprawczego w Witkowie,
b) rada zakładu.

2. Dyrektor zakładu kieruje zakładem, sprawuje nadzór pedagogiczny, zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań zakładu oraz ponosi odpowiedzialność za działalność zakładu.
3. Rada Zakładu, jako organ kolegialny, współdziała z dyrektorem zakładu w wykonywaniu zadań zakładu i dba o jakość pracy zakładu.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa.


1. W zakładzie prowadzi się dokumentację pobytu wychowanków oraz dokumentację przebiegu nauczania wraz z danymi dotyczącymi zatrudnienia wychowanków.
2. Dokumentację pobytu wychowanków w zakładzie stanowią w szczególności:

1) księga ewidencji wychowanków,
2) akta osobowe wychowanka wraz z dokumentacją procesu resocjalizacji,
3) wykaz osób podlegających zameldowaniu,
4) karta wyposażenia wychowanka,
5) księga ewidencji nagród i środków dyscyplinarnych,
6) księga ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie przejściowej,
7) księga ewidencji wychowanków umieszczonych w izbie izolacyjnej,
8) księga ewidencji przepustek i urlopów,
9) dzienniki zajęć wychowawczych,
10) księga przebiegu służby nocnej,
11) księga ewidencji ucieczek,
12) dokumentacja stosowania środków przymusu bezpośredniego,
13) protokoły rady zakładu.

3. Dokumentację przebiegu nauczania wraz z danymi dotyczącymi zatrudnienia wychowanków prowadzi się i przechowuje według odrębnych przepisów.
4. Akta osobowe wychowanka i dokumentację procesu jego resocjalizacji przechowuje się w zakładzie przez okres 3 lat, licząc od daty ukończenia przez wychowanka 21 lat.

Rejestr zmian dla: Zakład Poprawczy w Witkowie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-04-03
Publikacja w dniu:
2014-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja