Wiceprezes

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Koninie:

SSO Jolanta Tembłowska tel. 63 242-30-22

Zakres działania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koninie

 1. Pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Koninie.
 2. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie.
 3. Sprawuje nadzór nad postępowaniami w sprawach cywilnych, egzekucyjnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich, gospodarczych oraz w spawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 4. Sprawuje nadzór nad czynnościami sędziów wizytatorów ds. cywilnych, w tym w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 5. Sprawuje nadzór nad działalnością kuratora okręgowego, zastępcy kuratora okręgowego i kuratorów zawodowych w okręgu konińskim za wyjątkiem czynności powierzonych Prezesowi Sądu Okręgowego.
 6. Sprawuje nadzór nad działalnością Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koninie z wyłączeniem spraw kadrowych.
 7. Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw cywilnych, egzekucyjnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.
 8. Załatwia pisemne skargi w sprawach cywilnych, egzekucyjnych, gospodarczych, rodzinnych  i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.
 9. Zajmuje się odraczaniem, rozkładaniem na raty i umarzaniem należności sądowych w sprawach cywilnych.
 10. Załatwia sprawy cywilne z obrotu prawnego z zagranicą.
 11. Sprawuje nadzór nad zadaniami związanymi ze szkoleniem sędziów, aplikantów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, kuratorów sądowych, urzędników sądowych oraz innych pracowników i  w tym zakresie współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz właściwymi organami samorządów prawniczych.
 12. Rozpoznaje wnioski o udzielenie informacji publicznej.
 13. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem biblioteki w zakresie zaopatrzenia w publikacje sędziów i asystentów sędziego.
 14. W przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa wykonuje określone zadania obronne wynikające z planu operacyjnego funkcjonowania Sądu Okręgowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa w czasie wojny.
 15. Prowadzi wykaz lekarzy sądowych.
 16. Prowadzi wykaz mediatorów w sprawach cywilnych oraz listę stałych mediatorów dla obszaru właściwości okręgu Sądu Okręgowego w Koninie.
 17. Prowadzi wykaz instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich.
 18. Wykonuje wszelkie czynności i zadania związane z ławnikami, określone w ustawie Prawo u ustroju sądów powszechnych w Dziale IV Rozdziale 7.
 19.  Współpracuje z Radą Ławniczą Sądu Okręgowego.
 20. Sprawuje nadzór nad sędziami przeprowadzającymi kontrole legalności przyjmowania i przebywania w domach pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków, w jakich te osoby przebywają.
 21. Pełni funkcję koordynatora ds. mediacji.
 22. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu.

Rejestr zmian dla: Wiceprezes

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
aktualizacja zadań Wiceprezesa
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-09-07
Publikacja w dniu:
2016-09-08
Opis zmiany:
aktualny zakres czynności 7.9.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-04-06
Publikacja w dniu:
2016-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja zakresu działania Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Koninie