Orzeczenia

 

Publikacji w Portalu Orzeczeń podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Okręgowym w Koninie, z wyjątkiem orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących:

 

 1. spraw małżeńskich, za wyjątkiem spraw dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych;

 2. postępowania w sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych, w tym w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, sprawach z zakresu opieki i kurateli, o przysposobienie, o odebranie osoby, za wyjątkiem spraw alimentacyjnych;

 3. ochrony dóbr osobistych;

 4. ubezwłasnowolnienia;

 5. postępowania prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264);

 6. sprawach, w których posiedzenie odbywa się w całości lub w części przy drzwiach zamkniętych oraz sprawach rozpoznawanych z wyłączeniem jawności;

 7. postępowania w sprawach nieletnich;

 8. postępowania, w którym orzeczono środki związane z poddaniem sprawcy próbie, określone w art. 72 § 1 pkt 6, 6a, 7a i 7b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) – zwanej dalej „Kodeksem karnym”;

 9. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, za wyjątkiem art. 148, 155, 156, 157, 158 – 160, 162 Kodeksu karnego;

 10. przestępstw przeciwko wolności, za wyjątkiem art. 189 § 1 i 2, 190, 190a § 1 i 2 i 191 Kodeksu karnego;

 11. przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania;

 12. przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

 13. przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, za wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Kodeksu karnego;

 14. spraw, w których orzeczono środki zabezpieczające oraz w każdym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy;

 15. przestępstwa uregulowanego w art. 255a Kodeksu karnego;

 16. postępowania wykonawczego w sprawach karnych;

 17. lustracji;

 18. zastosowania prawa łaski;

 19. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.);

 20. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.);

 21. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

 22. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.);

 23. postępowania uregulowanego w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.);

 24. postępowaniu dotyczącym naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu prowadzonym na podstawie art. 18 3d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.);

 25. spraw w przedmiocie tajemnicy bankowej;

 26. orzeczeń uzupełniających i dotyczących kwestii incydentalnych, np. w przedmiocie zawieszenia postępowania, dowodów rzeczowych, zaliczenia tymczasowego aresztowania na poczet kary, zastosowanie środków zapobiegawczych i innych środków przymusu.

 

Sędzia sprawozdawca albo Przewodniczący Wydziału może podjąć decyzję o publikacji w Portalu Orzeczeń orzeczenia, które spełnia przesłanki wyłączenia publikacji ujęte w ust. 2, w wypadku, gdy uzna opublikowanie orzeczenia za celowe z uwagi na poruszany w sprawie doniosły problem prawny albo zagadnienie wywołujące zainteresowanie społeczne.

 

 

Publikacji w Portalu Orzeczeń nie podlegają orzeczenia z uzasadnieniami wydawane w Sądzie Okręgowym w Koninie nie spełniające przesłanki wyłączenia określonej w ust. 2, których publikacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Opublikowane orzeczenia podlegają anonimizacji zgodnie z ustalonymi regułami anonimizacji zawartymi w załączniku do Zarządzenia nr 27/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie - Reguły anonimizacji.pdf


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Nr 99/2016

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Nr 106/18

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie Nr 6/19

 

 

Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Koninie dostępny jest pod adresem:

 

 http://orzeczenia.konin.so.gov.pl/