Przedmiot działania i kompetencje Sądów Rejonowych

Wydział Cywilny

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 

a) procesowego z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych i wydziałów cywilno-karnych; tj. o prawa majątkowe wynikające z umów o wartości przedmiotu sporu od 10 000 zł do 75 000 zł oraz pozostałe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:

 • o zapłatę
 • o opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • o roszczenia z art. 231 kc
 • o wydanie nieruchomości
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
 • o roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • o zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • spory na tle waloryzacji
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • o unieważnienie aktu notarialnego
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • roszczenia z umowy darowizny
 • roszczenia o zachowek
 • o naprawienie szkód górniczych

b) nieprocesowego, w tym między innymi:

 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym, ze skargi na czynności komornika, o wyłączenie sędziego i udzielenie pomocy sądowej.


Wydział Karny

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje:

 • sprawy z zakresu prawa karnego
 • sprawy o wykroczenia rozpoznawane w drugiej instancji, nienależące do właściwości sądu okręgowego
 • sprawy określone w prawie karnym skarbowym
 • środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych przez prokuratura w postępowaniu przygotowawczym w wypadkach przewidzianych w ustawie
 • wnioski prokuratura w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania

Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego z wyjątkiem spraw o rozwód, separację i ubezwłasnowolnienie, a nadto dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających i psychotropowych oraz należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw.

 

Przykładowo rozpoznaje sprawy:

 • o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o alimenty; w tym o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów i ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
 • o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
 • o ustanowienie opieki
 • o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, o zmianę orzeczenia w tym przedmiocie i o ustaniu obowiązku leczenia odwykowego
 • o nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznych bez zgody osoby chorej psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi
 • o umieszczenie w domu pomocy społecznej
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej i jej przywrócenie
 • o wydanie dziecka
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami
 • o ustalenie miejsca pobytu małoletniego
 • o ustalenie kontaktów z małoletnim

Wydział Pracy

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje z zakresu prawa pracy:

 

sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, jeżeli wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe nie przekracza 75 000 zł
ustalenie istnienia stosunku pracy; jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje z zakresu prawa pracy:


sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane, jeżeli wartość przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe nie przekracza 75 000 zł
ustalenie istnienia stosunku pracy; jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy
roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.


Rozpoznaje z zakresu ubezpieczeń społecznych:

 • sprawy o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • sprawy o świadczenia rehabilitacyjne
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 • sprawy o ustalenie stopnia niepełnosprawności
 • sprawy o świadczenie z tytułu alimentacyjnego

Wydział Gospodarczy

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zwane sprawami gospodarczymi, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75.000 zł, w tym sprawy rozpoznawane w postępowaniu nakazowym i upominawczym.

 

Przykładowo są to sprawy:

 • roszczenia z umów sprzedaży
 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją, dotyczące wszystkich rodzajów umów
 • roszczenia związane z umowami o usługi (dzieło, zlecenie nie nazwane)
 • roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi
 • roszczenia dotyczące prac projektowych
 • roszczenia o roboty budowlane i inwestycje
 • roszczenia z umowy o przewóz i spedycję
 • dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłce
 • na tle nienależytego wykorzystania środków transportu
 • roszczenia z umowy rachunku bankowego, umowy agencyjnej i podobnych
 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych
 • podział majątku spółki
 • wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.
 • opróżnienie lokalu użytkowego

Nadto właściwy jest również dla spraw upadłościowych i naprawczych oraz spraw o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. W wydziale funkcjonuje punkt przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Można też uzyskać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów figurujących w tym rejestrze.


Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Zakres działania:

 • prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych na terenie właściwości Sądu Rejonowego
 • rozpoznawanie wniosków o wpis, o wykreślenie wpisu w księdze wieczystej
 • zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które nie mają urządzonej księgi

 

Oddział Administracyjny

 

Zakres działania:

 • sprawy organizacyjne i etatowe sądu rejonowego
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu
 • sprawy ławników
 • sprawy usprawnień organizacji i techniki pracy sekretariatów
 • zbiorcza sprawozdawczość statystyczna o ruchu spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości wszystkich wydziałów sądu rejonowego
 • sprawozdawczość kadrowo-etatowa sądu rejonowego
 • prowadzenie sekretariatu prezesa sądu
 • prowadzenie biura podawczego, biura dowodów rzeczowych
 • nadzór nad archiwum zakładowym i zbiorem bibliotecznym
 • sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w sądzie rejonowym
 • zapotrzebowanie sądu rejonowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do funkcjonowania sądu
 • administracja terenu, budynku i pomieszczeń sądu oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji budynku sądowego
 • opracowanie projektu budżetu sądu rejonowego
 • wykonywanie budżetu sądu rejonowego
 • przestrzeganie w sądzie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych
 • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego

Rejestr zmian dla: Przedmiot działania i kompetencje Sądów Rejonowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-02-03
Publikacja w dniu:
2011-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-02-03
Publikacja w dniu:
2011-02-03
Opis zmiany:
b/d