Przedmiot działania i kompetencje Sądu Okręgowego

I Wydział Cywilny z wyodrębnioną Sekcją Odwoławczą

Zakres działania:

I instancja - rozpoznaje sprawy:

 • prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia;
 • ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych;
 • roszczenia wynikające z prawa prasowego;
 • prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000,- złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

II instancja - rozpoznaje:

 • środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez Sądy Rejonowe - wydziały cywilne, wieczysto-księgowe oraz rodzinne oprócz spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego;
 • skargi na wyroki oraz postanowienia kończące postępowanie zespołu arbitrów, wydane na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w trybie ustawy z dnia 17.06.2004 r.

Przewodnicząca Wydziału: SSO Jolanta Tembłowska

Kierownik Sekcji Odwoławczej: SSO Iwona Złoty

Kierownik sekretariatu wydziału: Barbara Brodecka, pokój 15, tel. wew. 111

Kierownik sekretariatu sekcji odwoławczej: Renata Bernard, pokój 35, tel. wew. 121

Sekretariat wydziału, pokoje 16 i 17, tel. wew. 112-116, pokój 20, tel. wew. 119-120

Sekretariat sekcji odwoławczej, pokój 34, tel. wew. 122-123

 

II Wydział Karny

Zakres działania:

Rozpoznaje w I instancji sprawy o: zbrodnie określone w Kodeksie karnym

i w ustawach szczególnych oraz o występki, które z mocy przepisów należą do właściwości sądu okręgowego.

Rozpoznaje w II instancji: środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Przewodniczący Wydziału: SSO Robert Rafał Kwieciński

Kierownik sekretariatu: Ewa Szuster, pokój 32, tel. wew. 131

Sekretariat wydziału, pokój 32, tel. wew. 132, 135, 137

 

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zakres działania:

Rozpoznaje jako sąd I instancji sprawy z zakresu prawa pracy, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000,- złotych oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych z wyjątkiem spraw, w których zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego właściwym do rozpoznania jest Sąd Rejonowy w Koninie.

Rozpoznaje jako sąd II instancji środki odwoławcze od orzeczeń wydanych przez sądy rejonowe.

Przewodnicząca Wydziału: SSO Elżbieta Majewska

Kierownik sekretariatu: Danuta Przybyłowicz, pokój 21, tel. wew. 141

Sekretariat wydziału, pokoje 21 i 22, tel. wew. 142-144, 148

 

Oddział Administracyjny

Zakres działania:

 • sprawy etatowe i osobowe sędziów, urzędników, asystentów sędziego, Kuratora Okręgowego i innych pracowników Sądu Okręgowego w Koninie oraz urzędników i pracowników Sądu Rejonowego w Słupcy z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • sprawy organizacyjne sądu okręgowego;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników sądu okręgowego i jednostek podległych;
 • prowadzenie sekretariatów prezesa i wiceprezesa;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów;
 • prowadzenie biura podawczego, biblioteki i ewidencji depozytów;
 • nadzór nad działalnością utworzonego przy sądzie okręgowym punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
 • nadzór nad archiwum zakładowym;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości.

Kierownik: Anna Rudowicz, pokój 121, tel. wew. 171

Administrator systemu informatycznego: Tomasz Umerle, pokój 105, tel. wew. 166

Informatyk: Łukasz Rosiejewski, pokój 104, tel. wew. 176

Informatyk: Łukasz Juszczak, pokój 104, tel. wew. 186

Kierownik archiwum zakładowego: Sławomir Ratajkiewicz, pokój 20, tel. wew. 184

 

Sekcja Gospodarcza Zakres działania:

Zakres działania sprawy zaopatrzenia Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu;

 • administrowanie nieruchomościami Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej Sądu Okręgowego w Koninie i Sądu Rejonowego w Słupcy.

Kierownik Sekcji Gospodarczej: Emilia Kalińska, pokój 220, tel. wew. 155 fax 63 242 30 22 wew. 154

Oddział Finansowy tel./fax +48 63 242 35 74

Zakres działania:

 • opracowanie projektu budżetu Sądu Okręgowego w Koninie i sądu funkcjonalnego (Sądu Rejonowego w Słupcy);
 • wykonywanie budżetu Sądu Okręgowego w Koninie i sądu funkcjonalnego;
 • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych;
 • prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego w Koninie i sądu funkcjonalnego;

Dyrektor: Ewa Kamińska, pokój 219, tel. wew. 104

Główna księgowa: Małgorzata Kwiecińska, pokój 6, tel. wew. 151

 

 

Rejestr zmian dla: Przedmiot działania i kompetencje Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-10-09
Publikacja w dniu:
2018-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-05-05
Publikacja w dniu:
2015-05-05
Opis zmiany:
aktualizacja zakresów działania Oddziałów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2012-05-07
Publikacja w dniu:
2012-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-04-28
Publikacja w dniu:
2011-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-04-01
Publikacja w dniu:
2011-04-01
Opis zmiany:
zmiana stanowiska kierownika OA
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-02-03
Publikacja w dniu:
2011-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Umerle
Dokument z dnia:
2011-02-03
Publikacja w dniu:
2011-02-03
Opis zmiany:
b/d