Biegli sądowi

LISTA BIEGŁYCH w formacie PDF 

Lista biegłych Sądu Okręgowego w Koninie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 U W A G A

 • Pani Elżbieta Rycerska-Sadło - biegły sądowy z dziedziny "rachunkowości i rozliczeń podatkowych" poinformowała o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego do dnia 30 czerwca 2018 roku - w załączeniu pismo.

 

 


Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, nr 15, poz. 133) biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Zgodnie z treścią powyższego przepisu dla ustanowienia biegłym sądowym należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o ustanowienie skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie
 • cv
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • kserokopię dowodu osobistego
 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości teoretycznych (np. dyplomy ukończenia studiów, kursów, szkoleń, potwierdzenie posiadania dodatkowych uprawnień ) oraz wiadomości praktycznych (np. opisać przebieg pracy zawodowej, dołączyć świadectwa pracy, opinie z zakładów pracy, ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego itp.) we wnioskowanej dziedzinie,
 • opinię i zgodę na pełnienie funkcji biegłego wystawione przez zakład pracy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1044) do podania należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta w Koninie ul. Plac Wolności 1

 

w kwocie 10 zł

Nr konta bankowego:
Getin Noble Bank S.A.
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Zgodnie z treścią art. 76a  § 1 kodeksu postępowania administracyjnego złożone dokumenty  winny być przedstawione w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu, przez organ, który wydał dokument.
Zamiast oryginału wnioskodawca może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza (art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, wydając w tym zakresie decyzję administracyjną.

Ustanowienie biegłym uprawnia - po złożeniu przyrzeczenia - do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 

Szczegółowych informacji udziela:  starszy inspektor Sylwia Rutkowska

tel.:63 242 30 22 wew. 170, e-mail: sylwia.rutkowska@konin.so.gov.pl, I piętro budynku pokój 120

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-05-08
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-04-25
Publikacja w dniu:
2018-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
aktualizacja listy bieglych - stan na 06.04.2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-03-13
Publikacja w dniu:
2018-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 31 stycznia 2018 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-11-28
Publikacja w dniu:
2017-11-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 28 listopada 2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Juszczak
Dokument z dnia:
2017-07-28
Publikacja w dniu:
2017-07-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-07-07
Publikacja w dniu:
2017-07-07
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 7 lipca 2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 30.05.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-26
Publikacja w dniu:
2017-05-26
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 26.05.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 15.05.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 14.3.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Łukasz Juszczak
Dokument z dnia:
2017-04-10
Publikacja w dniu:
2017-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-02-08
Publikacja w dniu:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 8.02.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2017-01-10
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 10.01.2017r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-12-02
Publikacja w dniu:
2016-12-02
Opis zmiany:
lista stan na 2.12.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-11-25
Publikacja w dniu:
2016-11-25
Opis zmiany:
lista biegłych sądowych - stan na 24.11.2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-11-15
Publikacja w dniu:
2016-11-17
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-10-10
Publikacja w dniu:
2016-10-12
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-08-19
Publikacja w dniu:
2016-08-19
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (wg stanu na dzień 19 sierpnia 2016r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-06-20
Publikacja w dniu:
2016-06-20
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 20.06.2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-06-16
Publikacja w dniu:
2016-06-16
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (stan na dzień 13.06.2016r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-04-15
Publikacja w dniu:
2016-04-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 14 kwietnia 2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-02-02
Publikacja w dniu:
2016-02-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na 2 lutego 2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2016-01-28
Publikacja w dniu:
2016-01-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na dzień 28 stycznia 2016r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-12-15
Publikacja w dniu:
2015-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-11-25
Publikacja w dniu:
2015-11-25
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-10-22
Publikacja w dniu:
2015-10-23
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-10-02
Publikacja w dniu:
2015-10-02
Opis zmiany:
lista biegłych stan na 1 października 2015 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-06-30
Publikacja w dniu:
2015-07-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy - stan na 30 czerwca 2015r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-06-10
Publikacja w dniu:
2015-06-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na dzień 10.06.2015)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-05-15
Publikacja w dniu:
2015-05-15
Opis zmiany:
lista biegłych stan na dzień 15 maja 2015r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-04-14
Publikacja w dniu:
2015-04-14
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 14 kwietnia 2015 roku)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-03-18
Publikacja w dniu:
2015-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-02-04
Publikacja w dniu:
2015-02-04
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych (stan na 30.01.2015r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2015-01-08
Publikacja w dniu:
2015-01-08
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-12-09
Publikacja w dniu:
2014-12-10
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-10-29
Publikacja w dniu:
2014-10-29
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-10-09
Publikacja w dniu:
2014-10-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-09-18
Publikacja w dniu:
2014-09-18
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych sądowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-07-01
Publikacja w dniu:
2014-07-02
Opis zmiany:
zmiana osoby wyznaczonej do udzielania informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-06-03
Publikacja w dniu:
2014-06-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-05-22
Publikacja w dniu:
2014-05-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-02-03
Publikacja w dniu:
2014-02-03
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych - stan na 31 stycznia 2014 roku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2014-01-09
Publikacja w dniu:
2014-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-11-25
Publikacja w dniu:
2013-11-25
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-10-21
Publikacja w dniu:
2013-10-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-10-01
Publikacja w dniu:
2013-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-08-06
Publikacja w dniu:
2013-08-06
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Koninie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie
Opublikował:
Romana Haupt
Dokument z dnia:
2013-02-14
Publikacja w dniu:
2013-02-14
Opis zmiany:
Aktualizacja listy biegłych