Biegli sądowi

LISTA BIEGŁYCH w formacie PDF 

Lista biegłych Sądu Okręgowego w Koninie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 U W A G A

 • Pani Elżbieta Rycerska-Sadło - biegły sądowy z dziedziny "rachunkowości i rozliczeń podatkowych" poinformowała o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego do dnia 30 czerwca 2018 roku - w załączeniu pismo.

 

 


Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. 2005, nr 15, poz. 133) biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Zgodnie z treścią powyższego przepisu dla ustanowienia biegłym sądowym należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o ustanowienie skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie
 • cv
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • kserokopię dowodu osobistego
 • zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wiadomości teoretycznych (np. dyplomy ukończenia studiów, kursów, szkoleń, potwierdzenie posiadania dodatkowych uprawnień ) oraz wiadomości praktycznych (np. opisać przebieg pracy zawodowej, dołączyć świadectwa pracy, opinie z zakładów pracy, ewentualnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego itp.) we wnioskowanej dziedzinie,
 • opinię i zgodę na pełnienie funkcji biegłego wystawione przez zakład pracy.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1044) do podania należy załączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej na konto bankowe Urzędu Miasta w Koninie ul. Plac Wolności 1

 

w kwocie 10 zł

Nr konta bankowego:
Getin Noble Bank S.A.
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Zgodnie z treścią art. 76a  § 1 kodeksu postępowania administracyjnego złożone dokumenty  winny być przedstawione w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu, przez organ, który wydał dokument.
Zamiast oryginału wnioskodawca może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza (art. 76a § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Koninie, wydając w tym zakresie decyzję administracyjną.

Ustanowienie biegłym uprawnia - po złożeniu przyrzeczenia - do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

 

Szczegółowych informacji udziela:  starszy inspektor Sylwia Rutkowska

tel.:63 242 30 22 wew. 170, e-mail: sylwia.rutkowska@konin.so.gov.pl, I piętro budynku pokój 120

 

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi